MICHAŁ MARKUSZEWSKI

Language: polish version deutsch version english version french version

michał markuszewski

Urodził się w Warszawie w 1980 roku. W 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w klasie organów prof. Joachima Grubicha, a także (w 2005 roku) w klasie fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda.

W 2007 roku ukończył studia (specjalizacja - improwizacja organowa) na Universität der Künste w Berlinie w klasie prof. Wolfganga Seifena. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w klasie mistrzowskiej prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu.

Do jego największych osi±gnięć należ±: II nagroda w konkursie Polskiej Muzyki Organowej XX wieku w Legnicy (1998), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) i wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha oraz nagroda prezydenta miasta Gdańsk, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Zürychu-Wiedikon (2007).

W 2007 roku był stypendyst± Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Występował z recitalami na kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach w Polsce, na Litwie, Słowacji, Ukrainie, w Czechach, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz ponad 170 miastach w Niemczech.

Swoje umiejętno¶ci doskonalił na wielu kursach pod kierunkiem takich mistrzów jak: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge.

Współpracował z wieloma wybitnymi solistami, Polskim Chórem Kameralnym „Schola Cantorum Gedanensis”, chórem „Camerata Varsovia”, orkiestr± Camerata Janáček, orkiestr± Collegium instrumentale Bochum, orkiestr± Jeunesses Musicales.

Dokonał również wielu nagrań płytowych (Organum Classics, Label Harp, DUX). Jego płyta nagrana na zabytkowych organach Ko¶cioła Reformowanego w Warszawie (DUX 0707) nominowana była w dwóch kategoriach do nagrody FRYDERYK. Nagrywał również dla radia oraz telewizji.

Artysta ma na swoim koncie prawykonania współczesnej polskiej muzyki organowej, a także organowo-kameralnej.

Michał Markuszewki zajmuje się również problemami ochrony zabytkowych organów. Jest członkiem „Stowarzyszenia na rzecz badań i utrzymania ¶l±skich organów” VEESO oraz od 2001 członkiem niemieckiego „Towarzystwa przyjaciół organów” GdO. Współpracuje również z redakcj± „Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego”. Wykonał ponad 350 dokumentacji zabytkowych polskich organów.

Uczestniczył również w wielu projektach restauracji zabytkowych organów, jak również był konsultantem przy budowie nowych instrumentów.

Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem w latach 2004-2008 odrestaurowano zabytkowe organy (firmy Schlag und Söhne z 1900 roku) w ko¶ciele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, gdzie od 2004 roku pełni funkcję organisty.

Od kilku lat zajmuję się działalno¶ci± managersk± i animacj± kulturaln±. Jest pomysłodawc± i dyrektorem artystycznym międzynarodowego cyklu koncertów organowych na zabytkowych organach firmy Schlag und Söhne z 1900 roku w ko¶ciele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.

Od 2012 wykłada improwizację organow± na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

horizontal line

MICHAŁ MARKUSZEWSKI

Language: polish version deutsch version english version french version

michał markuszewski

Geboren 1980 in Warschau, studierte von 1999 bis 2004 an der Warschauer Musikakademie "Frederic Chopin" Orgel (Prof. J.Grubich) und Klavier (Prof. K.Gierżod).

2007 beendete er sein Orgelimprovisations-Studium an der Universität der Künste Berlin (Prof. W.Seifen) und erhielt 2008 das Konzertdiplom an der Hochschule für Musik in Würzburg (Prof. Ch.Bossert).

Er ist preisträger internationaler Orgelwettbewerbe: 2. Preis beim Wettbewerb polnischer Orgelmusik des 20. Jahrhunderts (Liegnitz 1998) und 1. Preis beim internationalen Wettbewerb der Orgelmusik in Rumia (2000). Außerdem bekam er die Auszeichnung für die beste Interpretation der Musik von J.S.Bach, verbunden mit einer Auszeichnung des Präsidenten der Stadt Danzig und den 3. Preis beim internationalen Wettbewerb in Zürich (2007). Im Jahre 2007 war er Stipendiat des Ministeriums für Kultur in Polen.

Michał Markuszewski konzertierte in Polen, Litauen, der Slowakei, Tschechien, Holland, England, in der Ukraine, Norwegen, Schweiz ausserdem an vielen wichtigen Spielorten in Deutschland (Stadthalle Wuppertal, Altenberger Dom, Bremer Dom, Stiftskirche Tübingen, Basilika Weingarten, Marienbasilika Kevelaer, Abtei Marienstatt, Maria Laach, Bottrop-OrgelPLUS, Audimax Bochum, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche in Berlin).

Er belegte Meisterkurse bei Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Rudolf Innig, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge, Harald Vogel.

Sein besonderes Interesse gilt neben der modernen polnischen Orgelmusik der Orgelimprovisation. U.a. nahm er im Juli 2002 am Internationalen Improvisationswettbewerb in Nürnberg teil, weiterhin an Improvisationskursen in Bottrop, Altenberg, Berlin, Liegnitz und Kattowitz.

Er arbeitete zusammen mit ausgezeichneten Solisten, dem Polnischen Kammerchor „Schola Cantorum“ Danzig, „Camerata Varsovia“ sowie dem Orchester Camerata Janáček, Collegium instrumentale Bochum, Orchester Jeunesses Musicales.

Michał Markuszewski befasst sich ebenso mit Problemen der Erhaltung historischer Orgeln. Er ist Mitglied des ’Vereins zur Erhaltung und Erforschung schlesischer Orgeln’. Von ihm wurden mehr als 300 historische Orgeln in Polen dokumentiert. Er hat CD-Aufnahmen gemacht (Organum Classics, Label Harp, DUX), sowie Aufnahmen für den polnischen Rundfunk und TV.

Seine CD-Aufnahme an der historischen Orgel der reformierten Kirche in Warschuau (DUX 0707) wurde zum FRYDERYK Preis nominiert.

Michał Markuszewski war Initiator und verantwortlicher Leiter für die Renovierung der historischen Orgel der Firma Schlag & Söhne (1900) in der evangelisch-reformierten Kirche in Warschau, wo er seit 2004 als Organist arbeitet.

Er ist Künstlericher Leiter des Internationalen Orgelzyklus an der historichen Orgel der Firma Schlag & Söhne in der evangelisch-reformierten Kirche in Warschau.

Seit 2012 unterrichtet er Orgelimprovisation an der Frederic-Chopin-Musik-Universität in Warschau.

horizontal line

MICHAŁ MARKUSZEWSKI

Language: polish version deutsch version english version french version

michał markuszewski

Born in Warsaw in 1980. In 2004 he graduated with honours from the Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw in organ class – Prof. Joachim Grubich and in 2005 in piano class – Prof. Kazimierz Gierżod.

In 2007 he completed postgraduate studies at Universität der Künste in Berlin (organ improvisation class – Prof. Wolfgang Seifen) and in 2008 Hochschule für Musik in Würzburg (organ master class – Prof. Christoph Bossert).

His greatest achievements are: 2nd prize in Polish Contemporary XX Century Organ Music Competition in Legnica (1998), 1st prize in International Organ Music Competition in Rumia (2000), as well as an honourable mention for the best performance of pieces by J.S. Bach. He also received the prize founded by president of the city of Gdańsk and 3rd prize in International Organ Music Competition in Zürich-Wiedikon (2007).

In 2007 he received a scholarship from Polish Ministry of Culture and National Heritage.

He gave many concerts at international festivals in Poland, Lithuania, Czech Republic, Holland, Switzerland, Norway, Ukraine, Slovakia, Great Britain and in over 170 cities in Germany.

He took part in master classes taught by such famous artists as: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge.

He cooperated with many renowned soloists, such as Polish Chamber Choir „Schola Cantorum Gedanensis”, „Camerata Varsovia” choir, Camerata Janáček orchestra, Collegium instrumentale Bochum orchestra, Jeunesses Musicales.

He made several CD recordings (Organum Classics, Label Harp, DUX). His recording made on historic organs in the Reformed Church in Warsaw (DUX 0707) received a nomination for Polish music industry award FRYDERYK in two categories. He also made several radio and TV-recordings.

He made first performances of contemporary Polish organ music as well as chamber organ music.

He is also interested in problems of restoration of historic Polish organs. He is a member of Association for Researches and Conservation of Silesian Organ (VEESO), german Society of Organ Enthusiasts GdO (since 2001). He cooperates with editors of Polish Internet Organ Inventory. He prepared the documentation of over 350 Polish historical organs.

On his initiative, restoration work was carried out on the historical organ (built by Schlag und Söhne) in the Reformed Church in Warsaw (2004-2008), where he has served as organist since 2004.

For several years he has been involved in events and cultural management. He is initiator and artistic director of an international cycle of organ concerts on historical organ built by Schlag und Söhne in 1900 in the Reformed Church in Warsaw.

From 2012 he teaches organ improvisation at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw.

horizontal line

MICHAŁ MARKUSZEWSKI

Language: polish version deutsch version english version french version

michał markuszewski

Né a Varsovie en 1980. En 2004, il a reçu le diplôme d’honneur de l’Académie de Musique Frédéric Chopin a Varsovie, dans la classe d'orgue du professeur Joachim Grubich, et en 2005 de piano du professeur Kazimierz Gierżod.

Il a terminé en 2007 un troisieme cycle (spécialisation – improvisation a l'orgue) a l’Universität der Künste de Berlin, dans la classe du professeur Wolfgang Seifen et a suivi en 2008 la master class du professeur Christoph Bossert a la Hochschule für Musik de Würzburg (specialisation – jeu d’orgue).

On compte parmi ses plus grands succes: IIe prix au Concours de Musique Polonaise de l’Orgue de XXe siecle a Legnica (Pologne) en 1998, Ier prix au Concours International de Musique de l’Orgue a Rumia (Pologne) en 2000, le prix de distinction pour la meilleure interprétation des ouvres de Jean Sébastien Bach, le prix de président de la ville de Gdansk, et IIIe prix au Concours International de Musique de l’Orgue a Zurich-Wiedikon (2007).

En 2007 il a reçu la bourse du Ministere de la Culture et du Patrimoine National.

L’Artiste a présenté des récitals aux festivals internationaux en Pologne, en Lituanie, en Tchéquie, aux Pays-Bas, en Suisse, Norvege, Ukraine, Slovaquie, Grande Bretagne et dans plus de 170 villes allemandes.

Il a perfectionné ses compétences sous l’oil de maîtres tels que: Christoph Bossert, Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge.

Sa coopération avec de célebres solistes inclue Le Chour de Chambre Polonais „Schola Cantorum Gedanensis”, le chour „Camerata Varsovia”, l’orchestre Camerata Janáček, l’orchestre Collegium instrumentale Bochum et l'orchestre Jeunesses Musicales.

Il a exécuté plusieurs enregistrements de disques (Organum Classics, Label Harp, DUX). Son disque avec les enregistrements sur l’orgue historique de l'Eglise Evangélique Réformée de Varsovie (DUX 0707) a reçu nomination pour le prix de l’industrie phonographique en Pologne FRYDERYK dans deux catégories. Il a aussi enregistré pour la radio, ainsi que pour la télévision.

Sa carriere professionnelle compte aussi premiere création des pieces de musique contemporaine polonaise pour l’orgue ainsi que de musique de chambre pour l’orgue.

L’artiste s’occupe également de la problématique de la conservation des orgues anciens. Il est membre de l’Association pour les recherches et la préservation des orgues en Silésie VEESO (Pologne) et coopere aussi avec la rédaction du « Centre Virtuel de l’Orgue en Pologne ». Il a préparé la documentation de plus de 350 orgues anciens en Pologne.

Il a également été l'instigateur et le superviseur de la restauration, de 2004 a 2008, de l'orgue historique (facteur Schlag und Söhne, 1900) de l'Eglise Evangélique Réformée de Varsovie, dont il est organiste depuis 2004.

Depuis quelques années il s’est engagé dans les activités de la gestion artistique et l'organisation d'événements. Il est instigateur et directeur artistique du cycle international des concerts d’orgue sur l’orgue historique de 1900 de Schlag und Söhne de l'Eglise Evangélique Réformée a Varsovie.

Depuis 2012, il enseigne l’improvisation a l'orgue a l’Université de Musique de Frédérique Chopin a Varsovie.

horizontal line

MICHAŁ MARKUSZEWSKI

Language: polish version deutsch version english version french version

michał markuszewski

È nato a Varsavia nel 1980. Ha iniziato il suo apprendistato musicale all’età di cinque anni. Nel 2004 si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Fryderyk Chopin di Varsavia (classe di organo del prof. Joachim Grubich e di pianoforte del prof. Kazimierz Gierżod).

Nel 2007 si è laureato in improvvisazione per organo all‘Universität der Künste di Berlino, nella classe del prof. Wolfgang Seifen, e l’anno successivo ha conseguito un diploma post laurea nella classe del prof. Christoph Bossert, presso la Hochschule für Musik di Würzburg.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui: II posto al Concorso di Musica Contemporanea Polacca per Organo di Legnica (1998), I posto al Concorso Internazionale di Musica per Organo di Rumia (2000), con menzione speciale per la miglior interpretazione di brani di J.S. Bach, il premio del Presidente della città di Danzica, III posto al Concorso Internazionale di Musica per Organo di Zurigo-Wiedikon (2007).

Nel 2007 ha ottenuto una borsa di studio dal Ministro della Cultura polacco e dal National Heritage.

Ha partecipato ad innumerevoli Festival Internazionali di Musica: in Polonia, Lituania, Slovacchia, Ucraina, nella Repubblica Ceca, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna e Germania (in piu di 170 città).

Ha seguito molti corsi di perfezionamento tenuti da artisti di fama, tra i quali: Christoph Bossert, Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge.

Ha collaborato con rinomati solisti, con il Coro da camera polacco “Schola Cantorum Gedanensis”, il Coro “Camerata Varsovia”, l’Orchestra Giovanile Polacca, l’Orchestra Collegium instrumentale Bochum, e l’Orchestra Jeunesses Musicales.

Ha realizzato diversi CD (Organum Classics, Label Harp, DUX). Il suo CD registrato sull’organo storico della Chiesa Riformata di Varsavia (DUX 0707) è stato nominato in due categorie per il premio “Fryderyk” (Premio musicale polacco istituito nel 1995). Ha realizzato incissioni per la radio e la televisione.

Ha anche eseguito in prima assoluta diverse composizioni di musica contemporanea polacca (per organo solo e con orchestra da camera).

È molto impegnato nelle problematiche del restauro degli organi di interesse storico. È membro della Society of Organ Enthusiasts and Association for Researches and Conservation of Silesian Organ (VEESO). Ha redatto la documentazione relativa a piu di 350 organi storici polacchi. Ha anche prestato consulenza nella costruzione di organi nuovi.

Grazie al suo interessamento è stato restaurato l’organo del 1900 di Schlag und Söhne, sito nella Chiesa Riformata di Varsavia, nella quale è organista principale dal 2004. Lui svolge inoltre la funzione di direttore artistico per il ciclo internazionale di concerti per organo che si tengo regolarmente nella stessa Chiesa.

Dal 2012 insegna improvvisazione per organo all’Università di Musica Fryderyk Chopin di Varsavia.

horizontal line